เกี่ยวกับเรา

 บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัด Precision Standard Laboratory Co.,Ltd 

เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านมาตรวิทยา ที่ทำงานเป็นอย่างอิสระ เพื่อสร้างคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้า โดยได้เริ่มเปิดให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เลขที่ 0123 ตามมอก.17025-2548 โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (NSC-TISI-TIS 17025) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 11/127 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 (ประเทศไทย) ปัจจุบันเราได้เปิดดำเนินการสอบเทียบให้กับหน่วยงานทั่วไป ทั้งบริษัทในภาคเอกชนและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความสำเร็จของเราส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นในคุณภาพและการให้บริการที่ดี โดยทางเราได้คำนึงถึงความพึงพอใจจากทางลูกค้าเป็นสำคัญและพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในราคาคุ้มค่าและเป็นธรรมแก่ลูกค้า