นโยบายความเป็นกลาง

  1. ห้องปฏิบัติการมีการดำเนินการให้บริการสอบเทียบอย่างเป็นกลาง โดยองค์กรไม่มีความเกี่ยว สัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อรักษาความเป็นกลาง

  2. การไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีหุ้นส่วน การมีตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวตามกฎหมายมีหุ้นส่วน มีตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการชนิดเดียวกัน หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวตามกฎหมายมีหุ้นส่วน มีตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นลูกค้าของห้องปฏิบัติการ

  3. บุคลากรทำงานอย่างอิสระปราศจากความกดดันทางการค้า การเงิน และความกดดันจาก ระบบบริหารงานภายใน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพ บุคคลทำงานภายใต้ระบบ คุณภาพแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเป็นกลาง

  4. กำหนดให้มีการชี้บ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นกลาง ซึ่งครอบคลุม ความเสี่ยงจากกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ระหว่างห้องปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หากมีความเสี่ยงด้านการเป็นกลางห้องปฏิบัติการจะมีการจัดการหรือ กำหนดมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่า